سالن های آموزشی

علوم درمانگاهی - سالن جراحی و رادیولوژی
گروه آموزشی: علوم درمانگاهی
سرپرست: دکتر ذوالحواریه
علوم درمانگاهی - سالن تشریح و کالبد گشایی
گروه آموزشی: علوم درمانگاهی
سرپرست: دکتر ذوالحواریه
 
همدان، چهارباغ شهید مصطفی احمدی روشن، دانشگاه بوعلی سینا    
 
کد پستی: 65178-38695   تلفن: +98-81-38381601-10    

پیاده سازی و اجرا توسط شرکت شبکه فراپیوند